Algemene- en annuleringsvoorwaarden

Algemene- en annuleringsvoorwaarden Leisure Content

1. Definities en omschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

LEISURE CONTENT:

LEISURE CONTENT is een handelsnaam van All Video Solutions, gevestigd aan de Rondelaan 4B, 1861 ED in Bergen NH en/of aan haar gelieerde ondernemingen die deze Algemene Voorwaarden hanteren, zoals maar niet uitsluitend Leisure Content.

Cliënt:
De wederpartij van LEISURE CONTENT, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met LEISURE CONTENT een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie LEISURE CONTENT een offerte heeft uitgebracht of een aanbieding heeft gedaan.

Content:
Videobeelden, foto’s, 360°-graden foto’s en video’s, logo's, pdf's, PowerPoint- en keynote presentaties en geluidsopnamen waaronder podcasts en alle andere digitale bestanden met of zonder geluid waarop eigendomsrecht berust van LEISURE CONTENT

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Cliënt en LEISURE CONTENT tot stand komt met betrekking tot de terbeschikkingstelling aan Cliënt van content en/of de levering van diensten of producten waarvan content onderdeel uitmaakt, en ook alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alle wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen Cliënt en LEISURE CONTENT die in verband staan met de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden en de ‘Algemene Voorwaarden LEISURE CONTENT’ (in te zien op www.LeisureContent.com) zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen LEISURE CONTENT en Cliënt, daaronder begrepen op Overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en alle overige (rechts-) handelingen tussen LEISURE CONTENT en Cliënt. De onderhavige Algemene Voorwaarden gelden in aanvulling de ‘Algemene Voorwaarden LEISURE CONTENT’. Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met (een) bepaling(en) van de ‘Algemene Voorwaarden LEISURE CONTENT’, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden LEISURE CONTENT daarom niet, tenzij LEISURE CONTENT de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze aanvaarding namens LEISURE CONTENT is ondertekend.

2.3 LEISURE CONTENT is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke mededeling aan de Cliënt, waarna de wijziging drie maanden na deze mededeling van kracht wordt, met dien verstande dat de wijziging niet van toepassing is voor een betalingsperiode of een vastgestelde termijn die al is aangevangen voor de ingangsdatum van de wijziging.

3. Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst tussen LEISURE CONTENT en Cliënt komt tot stand:

a. door een schriftelijk of mondeling gegeven opdracht door Cliënt of een bestelling van een door Cliënt aangevraagde Content uit een beeldbank van LEISURE CONTENT (zoals de LEISURE CONTENT Beeldbank) en aanvaarding van deze opdracht of bestelling door LEISURE CONTENT;
b. doordat een aanbod van LEISURE CONTENT door Cliënt wordt aanvaard en het aanbod niet overeenkomstig de ‘Algemene Voorwaarden LEISURE CONTENT’ wordt herroepen;
c. indien Cliënt gebruik maakt van de digitale beeldbank(en) van LEISURE CONTENT: door de Content daadwerkelijk te downloaden in een eigen systeem;
d. indien sprake is van (een) door LEISURE CONTENT ongevraagd, al dan niet digitaal, toegezonden Content aan Cliënt: op het moment dat Cliënt de Content ontvangt en hij deze aanvaardt dan wel downloadt;
e. indien Cliënt Content gebruikt.

4. Levering

4.1 Content wordt ter beschikking gesteld via internet en/of via digitale transmissie of Cliënt verkrijg toegang tot de digitale beeldbank van LEISURE CONTENT.

4.2 LEISURE CONTENT is gerechtigd voor zijn dienstverlening een kostenvergoeding aan Cliënt in rekening te brengen, waaronder in ieder geval worden begrepen afhandelingskosten. Kosten voor research en besprekingen worden volgens het geldende uurtarief berekend.

4.3 Als een bepaalde wijze van verzending dan wel persoonlijke aflevering is overeengekomen, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Cliënt.

4.4 Klachten dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan LEISURE CONTENT te worden gemeld.

5. Auteursrecht, portretrecht en licentie

5.1 Tenzij anders door LEISURE CONTENT is aangegeven, berust het auteursrecht op de door LEISURE CONTENT aan Cliënt ter beschikking gestelde Content bij LEISURE CONTENT of haar licentiegevers

5.2 Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk bij akte anders is overeengekomen, worden er geen auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom aan Cliënt overgedragen en verkrijgt Cliënt, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve toestemming (licentie) tot eenmalig gebruik op de overeengekomen wijze en ten behoeve van het overeengekomen doel en medium en de overeengekomen oplage. Toestemming voor openbaarmaking in een medium, houdt nimmer toestemming voor (gelijktijdige) openbaarmaking in een ander medium in. De toestemming (licentie) wordt beperkt uitgelegd in het voordeel van LEISURE CONTENT en haar licentiegever.

5.3 Cliënt is niet bevoegd de Content te wijzigen of te bewerken zonder voorafgaande toestemming van LEISURE CONTENT. De auteursrechten op de gewijzigde Content zullen bij LEISURE CONTENT berusten en Cliënt zal op eerste verzoek van LEISURE CONTENT kosteloos de benodigde formaliteiten verrichten om een volledige overdracht van alle auteursrechten aan LEISURE CONTENT te bewerkstelligen.

5.4 Geen enkel gebruik van Content op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Cliënt nog niet geheel heeft voldaan aan iedere verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met LEISURE CONTENT dan ook.

5.5 Cliënt zal voorafgaande aan iedere voorgenomen (doen) openbaarmaking en/of (doen) verveelvoudiging van ter beschikking gestelde Content LEISURE CONTENT op de hoogte stellen van het voorgenomen gebruik, inclusief doel, medium, duur en wijze van gebruik, en de oplage of, bij gebruik op internet, de website(s) waarop de Content wordt gebruikt. Terstond na openbaarmaking van de Content zal Cliënt zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de openbaarmaking aan LEISURE CONTENT doen toekomen.

5.6 Cliënt draagt er zorg voor dat bij (doen) openbaarmaking en/of (doen) verveelvoudiging van ter beschikking gestelde Content de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 Auteurswet in acht worden genomen en dat duidelijk de volgende aangegeven vermelding wordt geplaatst op of onder de Content dan wel in het colofon onder verwijzing naar de desbetreffende Content, tenzij op de Content een andere wijze van vermelding wordt aangegeven: © LEISURE CONTENT. In het geval van digitale/elektronische openbaarmaking/verveelvoudiging is Cliënt ook gehouden ervoor zorg te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door LEISURE CONTENT tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de IPTC- dan wel XMP- standaards. Bij niet nakomen van de in dit artikel bedoelde verplichtingen komt aan LEISURE CONTENT een extra vergoeding toe zonder overigens enig recht, waaronder het recht op schadevergoeding, te verliezen van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan gebruiksrechten.

5.7 Cliënt mag de Content van LEISURE CONTENT niet herpubliceren, doorverkopen, in sub-licentie geven, afnemen van behoeve van een ander, gebruiken in een downloadbaar formaat bedoeld voor distributie, co-branden of publiceren in persberichten, kranten, tijdschriften, boeken of (digitale)folders, tenzij anders is overeengekomen bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst. In het geval van overeengekomen gebruik op internet zal Cliënt ervoor zorg dragen dat de beeldresolutie van de door haar op internet afgebeelde Content gelijk zal zijn aan het originele formaat en/of resolutie. Cliënt draagt ervoor zorg dat de Content niet kan worden verveelvoudigd door derden.

5.8 Cliënt is niet gerechtigd de Content op te (doen) slaan in een digitaal archief of toestemming te verlenen aan derden om de Content in een digitaal archief te doen opslaan, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en namens LEISURE CONTENT ondertekende toestemming van LEISURE CONTENT.

5.9 In geval van gebruik van een Content door Cliënt dat niet schriftelijk is overeengekomen of dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, komt aan LEISURE CONTENT een vergoeding toe ter hoogte van ten minste vijfmaal de bij LEISURE CONTENT gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 250,-- per Content, onverminderd overige rechten van LEISURE CONTENT of haar licentiegever, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding. Daarnaast is Cliënt in dat geval gehouden ieder gebruik van de betreffende Content met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden.

5.10 Een door LEISURE CONTENT aan Cliënt verleende licentie, heeft uitsluitend betrekking op het auteursrecht dat op de Content rust, en bijvoorbeeld niet op rechten die rusten op daarop afgebeelde werken, producten, objecten of merken van derden of op de rechten van geportretteerden. Cliënt is er volledig verantwoordelijk voor geen inbreuk te maken op deze rechten en voor het verkrijgen van de eventuele noodzakelijke toestemming van de geportretteerde(n) en andere rechthebbende(n). LEISURE CONTENT spant zich er desgevraagd voor in naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de hier bedoelde geportretteerde(n) en rechthebbende(n). Cliënt zal de Content niet in zodanige context gebruiken dat dit schadelijk is voor LEISURE CONTENT, haar licentiegevers, een geportretteerde of een derde, zoals maar niet beperkt tot een gebruik op een wijze die afbreuk doet aan de eer en goede naam, de privacy schendt, van seksuele aard is, een ernstige beschuldiging inhoudt, of anderszins onrechtmatig is. Cliënt vrijwaart LEISURE CONTENT en diens licentiegevers van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van het in dit artikel bepaalde.

5.11 Tenzij anders vermeld zijn de Content die door LEISURE CONTENT worden geleverd niet model released of property released. Indien LEISURE CONTENT de Content onder licentie heeft verkregen en worden vermeld als model released of property released, is Cliënt gehouden om de voorwaarden van de licentiegever omtrent gebruik van deze Content in acht te nemen. Deze voorwaarden kunnen bij LEISURE CONTENT worden opgevraagd.

5.12 LEISURE CONTENT behoudt zich het recht voor bepaald gebruik van een Content niet toe te staan op welke grond dan ook. LEISURE CONTENT zal Cliënt in zo’n geval informeren. Als al een licentie is verstrekt, zal deze bij zo’n melding automatisch en direct zijn ingetrokken. Partijen treden dan in overleg over een vervangende Content of een financiële regeling.

5.13 Indien LEISURE CONTENT met Cliënt een licentie voor gebruik op social mediaplatforms is overeengekomen, gelden naast de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden de onderhavige voorwaarden:

a.  LEISURE CONTENT verstrekt Cliënt een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Content op de overeengekomen website(s), hierna ‘de Website(s)’. Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het eenmalig publiceren van de Content op de Website(s), voor de overeengekomen account(s).
b.  De algemene voorwaarden die de aanbieder van de Website hanteert zijn niet op deze Overeenkomst van toepassing. Voor zover vereist worden deze door LEISURE CONTENT uitdrukkelijk van de hand gewezen.
c.  Het is derden toegestaan de Content enkel op de Website te delen, uitsluitend binnen de oorspronkelijke context. Gebruik door derden buiten de Website is een inbreuk op de auteursrechten. Cliënt vrijwaart LEISURE CONTENT voor de schade en kosten die daarmee verband houden.

5.14 Het gebruik van een Content geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van Cliënt; eventueel hieruit voortvloeiende schade is geheel voor zijn rekening.


Algemene voorwaarden LEISURE CONTENT

1. Definities en omschrijvingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

LEISURE CONTENT:

LEISURE CONTENT is een handelsnaam van All Video Solutions, gevestigd aan de Rondelaan 4B, 1861 ED in Bergen NH en/of haar dochterondernemingen die deze Algemene Voorwaarden hanteren.

Cliënt:
De wederpartij van LEISURE CONTENT, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met LEISURE CONTENT een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie LEISURE CONTENT een offerte heeft uitgebracht of een aanbieding heeft gedaan.

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Cliënt en LEISURE CONTENT tot stand komt met betrekking tot de levering van Diensten door LEISURE CONTENT aan Cliënt, en ook alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alle wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen Cliënt en LEISURE CONTENT die in verband staan met de Overeenkomst.

Diensten:
De door LEISURE CONTENT aan Cliënt te leveren diensten en/of producten zoals omschreven in de Overeenkomst of, alsnog geen Overeenkomst tot stand gekomen is, in de offerte.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van LEISURE CONTENT en op alle Overeenkomsten tussen Cliënt en LEISURE CONTENT.

2.2 Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en binden LEISURE CONTENT daarom niet, tenzij LEISURE CONTENT de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en deze aanvaarding namens LEISURE CONTENT is ondertekend.

2.3 Naast deze Algemene Voorwaarden hanteert LEISURE CONTENT voor bepaalde Diensten aanvullende algemene voorwaarden (hierna: “Aanvullende Voorwaarden”). De Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. Als enige bepaling van de Aanvullende Voorwaarden in strijd is met (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden. Waar in het vervolg van deze Algemene Voorwaarden van “Algemene Voorwaarden” wordt gesproken, worden daaronder mede de eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden verstaan.

2.4 LEISURE CONTENT is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen door schriftelijke mededeling aan de Cliënt, waarna de wijziging drie maanden na deze mededeling van kracht wordt, met dien verstande dat de wijziging niet van toepassing is voor een betalingsperiode of een vastgestelde termijn die al is aangevangen voor de ingangsdatum van de wijziging.

3. Aanbod en totstandkoming overeenkomst

3.1 Offertes en aanbiedingen van LEISURE CONTENT zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. LEISURE CONTENT heeft het recht tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding door Cliënt van een offerte of aanbieding deze offerte of aanbieding te herroepen. De offerte of aanbieding verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.2 De Overeenkomst tussen LEISURE CONTENT en Cliënt komt tot stand door schriftelijke of mondelinge bestelling of bestelling via internet van een door Cliënt aangevraagde Dienst en de aanvaarding van deze bestelling door LEISURE CONTENT, of doordat een offerte of aanbieding van LEISURE CONTENT door Cliënt wordt aanvaard en niet overeenkomstig artikel 3.1 door LEISURE CONTENT wordt herroepen.

4. Prijzen en facturering

4.1 Levering geschiedt tegen de op het moment van bestelling bij LEISURE CONTENT geldende prijzen, tenzij schriftelijk bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst andere prijzen zijn overeengekomen. Alle geldende en door LEISURE CONTENT opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventueel bijkomende kosten zoals die voor transmissie, research, porto en afhandeling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. LEISURE CONTENT is gerechtigd om tussentijdse wijzigingen in de Overeenkomst, uitgevoerd op verzoek van Cliënt, aan Cliënt door te berekenen.

4.2 LEISURE CONTENT factureert Cliënt voor de Diensten per kalenderjaar steeds één maand vooruit, tenzij partij- en schriftelijk bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst anders zijn overeengekomen.

4.3 De prijzen voor de Diensten worden jaarlijks op 1 januari (cumulatief) verhoogd op basis van het prijsindexcijfer. Als prijsindexcijfer wordt het CPI-indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gehanteerd.

4.4 LEISURE CONTENT heeft het recht, vanaf het tijdstip dat drie (3) maanden na het aangaan van een Overeenkomst zijn verstreken, tussentijdse wijzigingen in de prijzen aan Cliënt door te berekenen door schriftelijke mededeling aan Cliënt en met inachtneming van een aankondigingsperiode van drie maanden. Een verhoging is niet van toepassing op een betalingsperiode die al is aangevangen voor de ingangsdatum van de verhoging. Cliënt kan de Overeenkomst beëindigen voor het einde van de overeengekomen contractperiode door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzeg- termijn van één maand indien LEISURE CONTENT de vergoeding met meer dan 7% per twaalf maanden verhoogt.

4.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd als een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

5. Levering en leveringstermijn

5.1 De Diensten zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Cliënt. Voor zover van toepassing en tenzij anders overeengekomen draagt Cliënt zelf de kosten en de verantwoordelijkheid voor de ontvangst van de Diensten.

5.2 Indien Cliënt een overeengekomen leveringstermijn wenst te vervroegen, heeft LEISURE CONTENT het recht de oorspronkelijk overeengekomen prijs met 50% te verhogen.

5.3 Geen enkel gebruik van geleverde Diensten op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Cliënt nog niet aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook aan LEISURE CONTENT heeft voldaan. LEISURE CONTENT is gerechtigd de levering op te schorten zolang Cliënt niet aan al zijn voornoemde verplichtingen heeft voldaan. De opschorting geldt tot aan het moment waarop Cliënt alsnog zijn verplichtingen aan LEISURE CONTENT volledig is nagekomen.

6. Uitvoering, klachten en overmacht

6.1 LEISURE CONTENT spant zich er voor in dat de door LEISURE CONTENT geleverde Diensten zorgvuldig tot stand komen, niet onrechtmatig zijn aan derden, en tijdig conform de daarover gemaakte afspraken aan Cliënt worden geleverd. LEISURE CONTENT behoudt zich het exclusieve recht voor om zelf de vorm en de inhoud van haar Diensten te bepalen en daarin wijzigingen aan te brengen. LEISURE CONTENT heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2 Voor LEISURE CONTENT is onpartijdigheid in haar nieuwsvoorziening uitgangspunt en richtlijn, dat wil zeggen er wordt gestreefd naar een onbevooroordeelde, zakelijke en evenwichtige selectie, inhoud, formulering, volgorde en presentatie van nieuwsfeiten en hun toelichting c.q. verklaring.

6.3 LEISURE CONTENT stelt de Diensten onder eigen redactionele verantwoordelijkheid samen; Cliënt mag hierin geen wijzigingen aanbrengen of anderszins ingrijpen op een wijze waardoor feiten, inhoud of strekking worden gewijzigd in vorm, geest of anderszins op een zodanige wijze dat daardoor afbreuk kan worden gedaan aan de goede naam of integriteit van LEISURE CONTENT, de door LEISURE CONTENT vertegenwoordigde rechtspersonen of natuurlijke personen of de Diensten zelf. In geval van schending van het hier bepaalde is LEISURE CONTENT gerechtigd zonder sommatie en zonder gerechtelijke tussenkomst de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

6.4 Cliënt verplicht zich alle door LEISURE CONTENT gestelde embargo’s te eerbiedigen.

6.5 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Cliënt zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering aan LEISURE CONTENT te worden gemeld. Bij gebreke van een (tijdige) melding vervalt elke aanspraak aan LEISURE CONTENT ten aanzien van eventuele gebreken.

6.6 Na ontvangst van een klacht zal LEISURE CONTENT zich ervoor inspannen om voor zover mogelijk en zinvol, alsnog en voor zover de klacht terecht is, binnen redelijke termijn goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

6.7 Indien sprake is van overmacht waardoor LEISURE CONTENT de Overeenkomst niet tijdig of correct kan nakomen heeft LEISURE CONTENT het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien de situatie van overmacht langer dan één maand voortduurt, is zowel LEISURE CONTENT als Cliënt bevoegd de Overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven. Cliënt kan in geval van overmacht geen vergoeding van door hem geleden schade van LEISURE CONTENT vorderen. Onder overmacht wordt in elk geval doch niet uitsluitend verstaan: elke buiten de invloed van LEISURE CONTENT liggende of elke voor haar redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van haar verplichtingen aan Cliënt tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, rellen of andere verstoringen van publieke orde, brand, natuurrampen, epidemieën of pandemieën, staking, beperkende overheidsmaatregelen, wijziging van wetgeving of rechtspraak, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbinding met het internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit, uitval van het computernetwerk van LEISURE CONTENT alsmede het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden, van wie zaken of diensten worden ontvangen.

6.8 Indien LEISURE CONTENT de Diensten of een gedeelte daarvan niet meer aanbiedt dan is zij gerechtigd de Diensten of het betreffende gedeelte daarvan met inachtneming van een aankondigingsperiode van negentig dagen te beëindigen. LEISURE CONTENT is in dat geval alleen verplicht tot terugbetaling van dat deel van de al voor (het gedeelte van) de Diensten betaalde vergoeding dat betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

6.9 Indien de werking van de te leveren Diensten of een gedeelte hiervan afhankelijk is van overeenkomsten tussen LEISURE CONTENT en derden en zulke overeenkomsten geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook worden beëindigd en LEISURE CONTENT niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige overeenkomsten te sluiten, kan LEISURE CONTENT de verschaffing van de desbetreffende Dienst of het betreffende gedeelte daarvan onmiddellijk beëindigen en zal LEISURE CONTENT na zo’n beëindiging aan Cliënt alleen verplicht zijn tot terugbetaling van dat deel van de reeds voor (het gedeelte van) de Dienst betaalde vergoeding dat betrekking heeft op de periode na de beëindiging met een maximum van zes maanden.

7. Betaling, rente en kosten

7.1 Betaling dient te geschieden in Euro’s binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.

7.2 LEISURE CONTENT heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Cliënt te verlangen.

7.3 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van verschuldigde betalingen en verricht de aan LEISURE CONTENT verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, met uitzondering van, onder voorbehoud van verrekening met verrekenbare voorschotten die Cliënt aan LEISURE CONTENT heeft betaald. Indien Cliënt de juistheid van een factuur betwist, schort dit niet de betalingsverplichting aan LEISURE CONTENT op.

7.4 Iedere creditering geschiedt onder het voorbehoud dat, indien LEISURE CONTENT daarvoor nog de tegenwaarde moet ontvangen, deze tijdig en behoorlijk in haar bezit is gekomen. Bij gebreke daarvan is LEISURE CONTENT bevoegd de creditering ongedaan te maken.

7.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Cliënt in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is Cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of van meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die LEISURE CONTENT moet maken om nakoming te verkrijgen voor rekening van Cliënt, waaronder proceskosten, incassokosten, kosten voor juridische bijstand, juridisch advies, deurwaarders en incassobureaus en andere kosten die LEISURE CONTENT heeft moeten maken en die redelijkerwijs noodzakelijk waren om nakoming te verkrijgen. De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Indien LEISURE CONTENT gedeeltelijke betaling of betaling onder voorwaarde accepteert, behoudt LEISURE CONTENT het recht op volledige betaling.

7.6 Als door Cliënt te verstrekken informatie mede bepalend is voor de berekening van de door Cliënt verschuldigde vergoeding, heeft LEISURE CONTENT de bevoegdheid een door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erkende accountant de boekhouding van Cliënt te laten controleren. Cliënt verplicht zich daaraan alle noodzakelijke medewerking te verlenen onder meer door de accountant volledige inzage in de boekhouding te verstrekken. Bij een geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van Cliënt.

7.7 In geval van annulering van een opdracht heeft LEISURE CONTENT recht op de overeengekomen vergoeding verminderd met eventueel nog niet gemaakte kosten in verband met de opdracht.

8. Beëindiging en wijziging

8.1 LEISURE CONTENT is gerechtigd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer de Cliënt (a) in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen jegens LEISURE CONTENT of onrechtmatig jegens LEISURE CONTENT heeft gehandeld, (b) al dan niet vrijwillig tot liquidatie van de onderneming overgaat, (c) surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard, (d) indien door fusie of overname de zeggenschap in Cliënt gewijzigd wordt of (e) indien Cliënt overgaat tot het verlenen van diensten die concurreren met de door LEISURE CONTENT geleverde diensten. Indien Cliënt tekort schiet in de nakoming van enige verplichting richting, tegenover, naar LEISURE CONTENT, dan zijn de daarop betrekking hebbende vorderingen van LEISURE CONTENT terstond opeisbaar. In geval van faillissement of surséance van betaling van de Cliënt dient deze LEISURE CONTENT via bewindvoerder dan wel curator hiervan terstond in kennis te stellen.

8.2 LEISURE CONTENT is gerechtigd om de Overeenkomst aan te passen, zonder schadeplichtig jegens Cliënt te worden, als een wijziging van een contract tussen LEISURE CONTENT en een toeleverancier van LEISURE CONTENT dat noodzakelijk maakt. Voor zover een dergelijke aanpassing van de Overeenkomst de kern van de Overeenkomst betreft, is Cliënt gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

8.3 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Cliënt eindigt, blijven de Algemene Voorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen.

8.4 Zodra de Overeenkomst om welke reden dan ook eindigt, beëindigd wordt of ontbonden wordt, zal Cliënt ieder verder gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang staken en (alle onderdelen van) de Diensten onmiddellijk van zijn systemen verwijderen en verwijderd houden.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde is LEISURE CONTENT niet aansprakelijk voor schade welke voor Cliënt dan wel enige derde is ontstaan als gevolg van: een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of enige andere verplichting jegens Cliënt, fouten of vertragingen in de geleverde Diensten of onnauwkeurigheden of nalatigheden ten aanzien van de Diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van LEISURE CONTENT. Indien LEISURE CONTENT jegens Cliënt aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van LEISURE CONTENT bij een éénmalige opdracht beperkt tot de hoogte van de laatste aan Cliënt verzonden factuur en bij een doorlopende Dienst waarvoor periodiek gefactureerd wordt tot de maandwaarde.

9.2 In geen geval is LEISURE CONTENT aansprakelijk voor door Cliënt of enige derde geleden schade als gevolg van onjuist en/of ondeskundig gebruik van de Diensten, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot de Diensten als gevolg van storingen, onbereikbaarheid van of gebrekkige toegang tot het intranet van Cliënt, virusverspreiding, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen data van Cliënt, handelingen van derden, elektronische betaling en wijzigingen in inbelnummers. LEISURE CONTENT raadt Cliënt het gebruik van een antivirusprogramma aan.

9.3 Hoewel LEISURE CONTENT streeft naar juiste en volledige nieuwsvoorziening, kunnen LEISURE CONTENT en haar toeleveranciers niet garanderen dat de nieuwsberichten en andere inhoud van de Diensten te allen tijde juist en/of volledig zijn en zijn zij niet aansprakelijk voor schade die Cliënt of enige derde lijdt als gevolg van (het gebruik van) de nieuwsberichten of andere inhoud of van de onjuistheid en/of onvolledigheid daarvan.

9.4 Cliënt staat er voor in dat haar apparatuur en systemen voldoende beveiligd zijn om te voorkomen dat de Diensten van LEISURE CONTENT ongeautoriseerd door derden worden gebruikt of dat inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten die op (onderdelen van) de Diensten rusten. Indien Cliënt dergelijk ongeautoriseerd gebruik of inbreuk door derden constateert zal hij dit terstond melden aan LEISURE CONTENT. Cliënt zal alle mogelijke medewerking verlenen aan LEISURE CONTENT om dergelijk ongeautoriseerd gebruik of inbreuk door derden te verhinderen of te voorkomen.

9.5 Cliënt vrijwaart LEISURE CONTENT tegen aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op intellectuele eigendoms- rechten of andere rechten van derden als deze inbreuk wordt veroorzaakt door het in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gebruiken van de Diensten door Cliënt, zijn werknemers of door Cliënt ingeschakelde derden.

10. Intellectuele eigendomsrechten en Mediawet

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten en rechten op software, op de Diensten en daarvan onderdeel uitmakende bestanddelen berusten uitsluitend bij LEISURE CONTENT en zijn licentiegevers.

10.2 Cliënt verkrijgt, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het in de Overeenkomst uitdrukkelijk omschreven gebruik van de Diensten, welke licentie verder is beperkt tot de in de Overeenkomst omschreven gebruikswijze, doeleinden, kanalen, territorium en media. Als de licentie mede toestemming tot publicatie omvat, dient Cliënt te allen tijde de zogenoemde persoonlijkheids- rechten ex artikel 25 Auteurswet en art. 5 Wet op de Naburige Rechten in acht te nemen, en is Cliënt zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele noodzakelijke toestemming van geportretteerde(n) en het voorkomen van schending van portretrechten.

10.3 Cliënt ziet er daarnaast op toe dat bij ieder gebruik van de Diensten en bij iedere publicatie van nieuwsberichten en andere content, zoals Content, die deel uitmaken van de Diensten, daaronder mede begrepen verspreiding of publicatie binnen de eigen organisatie van Cliënt, de nader bij Overeenkomst overeen te komen wijze van bronvermelding wordt opgenomen. Cliënt is aan LEISURE CONTENT voor iedere afzonderlijke overtreding van deze verplichting een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 100% van de voor Cliënt geldende kwartaalprijs als bedoeld in art. 4.2 van deze Algemene Voorwaarden, onverminderd de overige wettelijke rechten van LEISURE CONTENT en haar licentiegevers, zoals het recht om in geval van een dergelijke overtreding daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere overtredingen en schadevergoeding te verkrijgen.

10.4 Het is Cliënt niet toegestaan de Diensten of onderdelen daarvan, al dan niet in gewijzigde vorm, direct of indirect ter verdere verspreiding aan te bieden, aan derden ter beschikking te stellen of op enigerlei wijze openbaar te maken, tenzij LEISURE CONTENT en Cliënt dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

10.5 Cliënt is niet gerechtigd om de Diensten te gebruiken voor het opbouwen van een archief. Cliënt mag uitsluitend na schriftelijke en namens LEISURE CONTENT ondertekende toestemming van LEISURE CONTENT de van de Diensten onderdeel uitmakende nieuwsberichten voor een periode van maximaal 3 maanden opslaan in een eigen database voor zover het nieuwsberichten in geschreven vorm betreft. Voor zover het beeldmateriaal (zoals maar niet uitsluitend Content en foto’s) of geluidsmateriaal (zoals maar niet uitsluitend radiobulletins) betreft is archivering door cliënt alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke en namens LEISURE CONTENT ondertekende instemming van LEISURE CONTENT voor een periode van maximaal 30 dagen. Na afloop van deze periode dient Cliënt de nieuwsberichten automatisch uit zijn database te verwijderen. Ten aanzien van Contentmateriaal geldt dat Cliënt deze nimmer mag (laten) opslaan in een database. Cliënt is niet gerechtigd content-nieuwsberichten op zodanige wijze aan te (doen) bieden dat gebruikers deze kunnen bewerken, downloaden, kopiëren of doorzenden, zonder voorafgaande schriftelijke en namens LEISURE CONTENT ondertekende toestemming van LEISURE CONTENT.

10.6 Elk gebruik van een Dienst dat niet is overeengekomen en/of dat in strijd is met het in de Algemene Voorwaarden bepaalde vormt een inbreuk op (één of meer) rechten van intellectuele eigendom van LEISURE CONTENT en/of haar licentiegevers. In geval van een dergelijke inbreuk door Cliënt is Cliënt aan LEISURE CONTENT en/of haar licentiegevers per inbreuk een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van drie maal de bij LEISURE CONTENT gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik of, bij gebreke daarvan, van drie maal de vergoeding die Cliënt aan LEISURE CONTENT verschuldigd is voor het wel overeengekomen gebruik gedurende een jaar, onverminderd de overige wettelijke rechten van LEISURE CONTENT en haar licentiegevers, zoals het recht om daarnaast ook nakoming, een verbod op verdere inbreuken en schadevergoeding te verkrijgen.

10.7 Cliënt stelt LEISURE CONTENT onverwijld op de hoogte indien Cliënt verneemt dat (onderdelen van) de aan hem geleverde Dienst(en) of enige herschreven of bewerkte versie daarvan wordt verspreid door een derde die geen licentie heeft.

10.8 LEISURE CONTENT is te allen tijde gerechtigd de Diensten of soortgelijke diensten en producten, die aan Cliënt worden verstrekt, evenzeer ter beschikking te stellen aan derden.

10.9 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde afdrachten van vergoedingen aan collectieve incasso-organisaties, zoals Stichting Reprorecht, in verband met het gebruik door Cliënt van de Diensten.

10.10 Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Mediawet en andere wet- en regelgeving en dient er dus zelf voor zorg te dragen dat haar gebruik van de Diensten daarmee niet in strijd komt. LEISURE CONTENT is daarom niet aansprakelijk voor enige aan Cliënt opgelegde boete ter zake of voor schade die Cliënt of derden daardoor mochten lijden. Cliënt vrijwaart LEISURE CONTENT tegen aanspraken van derden als gevolg van enige niet naleving door Cliënt van de Mediawet en andere wet- en regelgeving en zal eventuele boetes en schade- en kostenvergoedingen die daardoor aan LEISURE CONTENT worden opgelegd aan LEISURE CONTENT vergoeden.

11. Overige bepalingen

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomsten tussen Cliënt en LEISURE CONTENT en op alle daarmee samenhangende overeenkomsten en betrekkingen tussen Cliënt en LEISURE CONTENT is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Cliënt en LEISURE CONTENT zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.2 Wijzigingen in de bevoegdheid van Cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover LEISURE CONTENT eerst van kracht zijn nadat LEISURE CONTENT daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

11.3 Cliënt verplicht zich van iedere voorgenomen adreswijziging onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan LEISURE CONTENT. Ingeval LEISURE CONTENT schriftelijk een mededeling aan Cliënt dient te richten geldt deze mededeling als rechtsgeldig verricht en ontvangen wanneer deze door LEISURE CONTENT is verzonden aan het laatste adres dat Cliënt schriftelijk bij het sluiten van de Overeenkomst of bij latere mededeling heeft opgegeven.

11.4 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan (een) derde(n) over te dragen of aan (een) derde(n) in sub-licentie te geven.

11.5 Voor Overeenkomsten die schriftelijk zijn aangegaan en namens beide partijen zijn ondertekend, geldt dat wijzigingen van en aanvullingen daarop slechts geldig zijn voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen en rechtsgeldig namens beide partijen zijn ondertekend. Voor overige Overeenkomsten geldt dat wijzigingen van en aanvullingen daarop slechts geldig zijn voor zover LEISURE CONTENT deze schriftelijk (waaronder mede begrepen per e-mail) aan Cliënt heeft bevestigd.

11.6 Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig blijkt te zijn of vernietigd wordt, laat dit de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen partijen in redelijk overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepaling die zoveel mogelijk met het doel en de strekking daarvan overeenstemt.

11.7 In alle gevallen waarin de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, vindt overleg plaats tussen LEISURE CONTENT en Cliënt.

Deze cookietekst kan aangepast worden in het beheergedeelte. Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Akkoord

Geef hieronder aan waarvoor je het item gaat gebruiken.

Je hebt nog geen gebruik ingevuld.

Downloaden is momenteel niet mogelijk, meest waarschijnlijk omdat je niet meer ingelogd bent. Controleer of je nog ingelogd bent en probeer het nogmaals.Verstuur

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.

Laden. Een ogenblik geduld.

Er is bij ons geen account bekend met deze gegevens. Pas je inloggegevens aan en probeer het opnieuw.

Je hebt een nieuw wachtwoord aangevraagd. Heb je deze mail niet ontvangen? Probeer opnieuw een wachtwoord aan te vragen of neem contact met ons op.

Je wachtwoord is verlopen. Wanneer je een nieuw wachtwoord aanvraagt kun je weer inloggen.

Je account is geblokkeerd omdat er te vaak is geprobeerd om in te loggen met de verkeerde gegevens. Vraag een nieuw wachtwoord aan via 'Wachtwoord vergeten'.

Laden. Een ogenblik geduld.

Vul hieronder je e-mailadres in waarmee je bent ingeschreven bij de beeldbank. Je ontvangt een e-mail met een link om je wachtwoord te herstellen.

Je hebt geen e-mailadres ingevuld. Vul een geldig e-mailadres in.

Als dit e-mailadres bekend is bij ons, hebben we een e-mail gestuurd met een link om een nieuw wachtwoord in te voeren.

Als dit e-mailadres bekend is bij ons, hebben we een e-mail gestuurd met een link om een nieuw wachtwoord in te voeren.

Sluiten